احساس طرد شدگی | انواع و راه های مقابله با آن

1403/4/16 8:36:55

طرد شدگی | انواع و راه های مقابله با آن طردشدگی نوعی از احساس درونی است که فرد در حال تجربه احساس طردشدگی، تصور ترک شدن، خواستنی نبودن، دوست داشته نشدن و رها شدگی را دارد. احساس طرد شدگی لزوما ارتباط قطعی با ارتباطات فیزیکی با دیگران ندارد. ممکن است شخصی از لحاظ فیزیکی [...]